SARANA PRASARANA :

  • Kantor Kelurahan Purwoyoso
  • Balai kelurahan Purwoyoso
  • Rumah Dinas Kelurahan Purwoyoso